1398 آبان
چهارشنبه
22
به وب سایت شرکت پیمان گستر چیروک خوش آمدید

شرکت پیمان گستر چیروک

شرکت پیمان گستر چیروک

درسال 90جهت ارائه خدمات وسرویس های عمرانی ومعدنی ،خدمات حمل بار وکلیه امور خدماتی و بازرگانی تاسیس وفعالیت خود را شروع نموده است.
اهم فعالیت های شرکت عبارتند از:
1-ارائه خدمات حمل کالا
2-ارائه خدمات معدنی وعمرانی ازجمله استخراج ،انتقال مواد وایجاد دپوهای مواد